กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/208
ชื่อเรื่อง: การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคตะวันออก: การพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Knowledge management for ecotourism in the east : The lanuage development and ecotourism management
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปริญญา ทองสอน
ฉลอง ทับศรี
ณัฐนัช สคัล
ชาย หาญณรงค์
พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
ขวัญจิต คัมภิรานนท์
จรรยา ชาญสมุทร
ธนาวัฒน์ ทองวิชิต
จิรนุช ขาวเมืองน้อย
กสินธ์ ป้อมเกิดแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการความรู้
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคตะวันออก การพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม โดยทำการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ผลการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคตะวันออก พบว่า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ, กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ, บันทึกเทปวีดีโอ,กิจกรรมส่อง/ ดูนก, กิจกรรมศึกษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์, กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ, กิจกรรมพายเรือแคนู/ เรือคายัค, กิจกรรมดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ, กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์, และทุกกิจกรรมได้สรางความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าว 2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกและกิจกรรมที่มีในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว โดยเว็บไซต์ดังกล่าวคือ www.sea3.web.officelive.com ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย คือ การติดตามประเมินผลการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลขึ้นมา The study of knowledge management for ecotourism in the East: The language development and Ecotourism Management. Aims to study for Activity in Ecotourism at provincein East and study how to set Activity in Ecotourism that the research is participatory action search (PAR), the Data of activity in Ecotourism at the East. The study found that: 1. activity in Ecotourism at the East have many activity etc nature education, nature photography video taping, bird watching, sky interpretation, boat sightseeing canoeing and kayak, snorkel skin diving, terrain/mountain biking, tent camping 2. The Knowledge Management in Ecotourism in the East to set the website is www.sea3.web.officelive.com The suggestion for further research is evaluation the data form website of the certificate of who use the data of Ecotourism in East.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น