กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2077
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเรวัต แสงสุริยงค์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2077
dc.description.abstractความเหลื่อมล้ำด้านไอซีทีระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกในอาเซียนจึงมีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ.2558 (AIM 2015) เพื่อใช้เป็นเข็มทิศและเครื่องมือขับเคลื่อนอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หัวใจสำคัญของแผนแม่บทไอซีทีของอาเซียน คือ การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านไอซีทีของประชาชน และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีความเร็วสูงเป็นกลไกการขับเคลื่อนภายใต้บริบทของการอำนวยความสะดวกด้านนโยบาย และกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ - - กลุ่มประเทศอาเซียนth_TH
dc.subjectสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
dc.subjectเทคโนโลยีสารสนเทศ - - การวางแผนth_TH
dc.subjectเทคโนโลยีสารสนเทศth_TH
dc.titleแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2558th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue37
dc.volume21
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThe digital divide among the ASEAN countries has become a significant obstacle on one development of e-ASEAN. Therefore, the country members have common agreement to make a ASEAN Information and Communication Technology Masterplan 2015 (AIM 2015) in order to use it as directional guideline and tools for mobilizing of the e-ASEAN for achievement. The central element of the AIM 2015 is to bridge the digital divide among their populations, and to enhance competitiveness in commercial expect by making broadband infrastructure available in the context of legislative and policy facilitation in the individual countries.en
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.page1-29.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-29.pdf3.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น