กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2077
ชื่อเรื่อง: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2558
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรวัต แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ - - กลุ่มประเทศอาเซียน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - การวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: ความเหลื่อมล้ำด้านไอซีทีระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกในอาเซียนจึงมีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ.2558 (AIM 2015) เพื่อใช้เป็นเข็มทิศและเครื่องมือขับเคลื่อนอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หัวใจสำคัญของแผนแม่บทไอซีทีของอาเซียน คือ การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านไอซีทีของประชาชน และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีความเร็วสูงเป็นกลไกการขับเคลื่อนภายใต้บริบทของการอำนวยความสะดวกด้านนโยบาย และกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2077
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-29.pdf3.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น