กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2072
ชื่อเรื่อง: นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้า
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing students with depression
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุชนาถ แก้วมาตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความซึมเศร้า
นักศึกษาพยาบาล - - สุขภาพจิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านความคิด อารมณ์ แรงจูงใจ ร่างกาย และพฤติกรรม ซึ่งผลกระทบรุนแรงที่สุดของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาคือ การฆ่าตัวตาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับสูง เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหญิง นอกจากนักศึกษาต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องปรับตัวต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของการเรียนวิชาชีพพยาบาล ที่มีแนวโน้มต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้า บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้า และป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาพยบาล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2072
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
14-23.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น