กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/207
ชื่อเรื่อง: การปรับเปลี่ยนสาร andrographolide เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: structure modification of andrographolide for increase the value of Andrographis paniculata, Thai medicinal plant
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
จเร จรัสจรูญพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฟ้าทะลายโจร - - วิจัย
สมุนไพรไทย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Andrographolide สารที่สกัดได้จากฟ้าทะลายโจรได้เคยถูกตรวจพบว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพ hepatoprotective เพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่มีฤทธิ์สูงกว่าเดิม andrographolide จึงถูกนำมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการทำปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยวิธีการเปลี่ยนหมู่ hydroxyl ที่ตำแหน่ง c-3, C-14 และ C-19 ให้เป็นหมู่ต่าง ๆ เช่น acetyl, silyl ether และ acetonide นอกจากนี้ยังทำการปรับเปลี่ยนส่วนของหมู่ exo-alkene และวง butyrolactone ของ andrographolide ด้วยวิธีที่ง่าย พบว่าสามารถประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide ได้ทั้งหมด 40 ชนิด จากสารธรรมชาติ สารอนุพันธ์ใหม่ที่ได้จะถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ antithepatotocicity ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/207
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น