กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2067
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสถาพร พฤฑฒิกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2067
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอถึงประเด็นปัญหาคุณภาพของเยาวชนไทย จากการประเมินคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) พร้อมทั้งเทคนิคที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้สำหรับการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และสร้างคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดการเรียนรู้th_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการศึกษาth_TH
dc.subjectการเรียนรู้th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleคุณภาพผู้เรียน....เกิดจากกระบวนการเรียนรู้th_TH
dc.title.alternativeQuality of students derived from active learning processen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume6
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThe results of PISA, TIMSS and NIETS and NIETS found that the quality of Thai students was at a decreased or unsatisfactory level, although, the Ministry of Education of Thailand educational reformpolicy had been implemented for more than ten years. This paper presents Thai educational background, instruction problems, and the techniques to solve problems by active learning process in accordance with standard based curriculum. It also, includes techniques of active learning process for administrators and teachers to be applied for academic change and students quality development.en
dc.description.abstractalternativeQuality of students derived from active learning processen
dc.journalวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page1-13.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman6n2p1-13.pdf1.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น