กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2067
ชื่อเรื่อง: คุณภาพผู้เรียน....เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality of students derived from active learning process
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สถาพร พฤฑฒิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
การเรียนรู้
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอถึงประเด็นปัญหาคุณภาพของเยาวชนไทย จากการประเมินคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) พร้อมทั้งเทคนิคที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้สำหรับการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และสร้างคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2067
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman6n2p1-13.pdf1.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น