กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/206
ชื่อเรื่อง: การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: coral recruitment and juvenile survivorship on reef flat coral community at mannai island Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมถวิล จริตควร
วิภูษิต มัณฑะจิตร
จามรี แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปะการัง - - การเจริญเติบโต
ปะการัง - - เกาะมันใน
ปะการัง - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาการทดแทนประชากรและอัตราการรอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง ช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 จากกลุ่มปะการัง3 สถานี สถานีละ 3 แหล่งที่อยู่ คือ ปะการังพื้นราบ (Reef flat) แนวลาดชันตอนบน (Upper reef slope) และแนวลาดชันตอนล่าง (Lower reef slope) โดยวางกรอบพื้นที่ศึกษาถาวร (Permanent quadrat) ขนาด .05x.05ม ลงบนแนวปะการังในแนวขนานกับชายฝั่ง แหล่งที่อยู่ละ 10 ซ้ำ พบปะการังวัยอ่อนทั้งหมด 17 สกุล Porites spp. เป็นสกุลเด่นที่พบ ชนิดอื่นที่พบมากได้แก่ Symphyllia spp. และ Favia spp. โดยมีความชุกชุมเฉลี่ยตามบริเวณศึกษา 1.0+-0.1 ถึง 5.6+-0.8 โคดลนี/0.25ม. และพบว่า การทดแทนประชากรรวมถึงอัตรารอดของปะการังวัยอ่อนมีความผันแปร ตามพื้นที่และเวลาในการรักษา อัตรารอดของปะการังวัยอ่อนใน 1 ปี มีความแปรปรวนอยู่ในช่วง 33.3-87.0% พบว่า ปะการังบริเวณเกาะมันในมีศักยภาพในการฟื้นตัวได้ด้วยตัวเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรหาแนวทางในการจัดการพื้นที่เหมาะสม เพื่อให้ปะการังรุ่นใหม่สามารถเกิดทดแทนปะการังเดิมได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรปะการังบริเวณเกาะมันใน และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังจังหวัดระยอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/206
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น