กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2055
ชื่อเรื่อง: การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Good death as perceived by the cancer patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การตาย
การรับรู้
มะเร็ง - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาของไฮเดกเกอร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายการตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 5 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของ Cohen, Kahn & Steeves (2000) ผลการศึกษาพบประเด็นหลักเกี่ยวกับการตายดีตมการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง รวม 4 ประเด็น คือ การไม่มีความทุกข์ทรมาน การยอมรับการตาย การไม่เป็นภาระของครอบครัว และ การได้อยู่กับครอบครัว ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงการตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งทำให้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งเกิดการตายที่ดีต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2055
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus21n4p25-36.pdf58.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น