กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2053
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงที่มีต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of using discharge planning based on King's theory of goal attainment on readmission rate and diabetes patients' satisfaction with nursing service and nurses' satisfaction with discharge planning
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงทรัพย์ วรรณประเวศ
สหัทยา รัตนจรณะ
สุวดี สกุลคู
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู้ป่วย
บริการการพยาบาล
โรงพยาบาล - - การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งแหมายร่วมกันของคิงต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในการบริการ พยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชล 1 จังหวัดชลบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวกเข้า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับรูปแบบการแผนจำหน่ายตามปกติ และพยาบาลที่รับผิดชอบการวางแผนจำหน่าย จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้มนการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .97 และ .94 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาไคสแคว์ การทดสอบฟิชเชอร์เอ็กซ์แทรกซ์เทสต์ และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -10.61, p < .05) และความพึงพอใจของพยาบาลมนการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 19.41, p < .05) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรสนับสนุนให้พยาบาลประยุกต์ใช้การวางแผนจำหน่ายคามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงเพื่อความพึงพอใจในการบริการพยาบาลของผู้ป่วยและความพึงใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2053
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus21n4p1-13.pdf64.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น