กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2052
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตร พ.ศ.2541 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Evaluation of a Bachelor of Education Curriculum Early Childhood Education Curriculum (B.E.2541) Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณฐมนต์ คมขำ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินผลทางการศึกษา
การประเมินหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร พ.ศ. 2541) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ด้านกระบวนการของหลักสูตร และด้านผลผลิตของหลักสูตร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร คือ นิสิต อาจารย์ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มนิสิต (28 คน) อาจารย์ผู้สอน (9 คน) และผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร (7 คน) ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริบทของหลักสูตร ที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก สำหรับโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร ส่วนใหญ่ มีความเหมาะสมระดับมาก 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ที่เกี่ยวกับ อาจารย์ และนิสิต ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก สำหรับห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 3. ด้านกระบวนการหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมระดับมาก สำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก 4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมระดับมาก สำหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตขณะที่กำลังศึกษา ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2052
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p10-21.pdf1.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น