กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2051
ชื่อเรื่อง: การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ผังกราฟฟิกเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อิทธิเดช น้อยไม้
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: ทักษะการคิด
ผังกราฟิก
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: ผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เป็นแผนภาพที่แสดงความคิดเห็นหรือความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การนำผังกราฟฟิกมาใช้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นับเป็นเทคนิคการสอนที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้รู้จัก คิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลทางความคิดให้มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอความหมาย แนวคิดและความสำคัญของผังกราฟฟิก รูปแบบของผังกราฟฟิกพร้อมตัวอย่าง แนวทางการนำผังกราฟฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2051
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p11-23.pdf3.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น