กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2036
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorณิษา สิรนนท์ธนา
dc.contributor.authorจารุนันท์ ประทุมยศ
dc.contributor.authorชนะ เทศคง
dc.contributor.authorวีณา เคยพุดซา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2036
dc.description.abstractสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์มเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติ ของกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) จากการศึกษาคุณค่าอาหารใน ดาวทะเล 10 ชนิด และปลิงทะเลจำนวน 4 ชนิด พบปริมาณ เถ้า ไขมัน โปรตีน ในตัวอย่างดาวทะเลและปลิงทะเล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเถ้าพบปริมาณสูงสุดในตัวอย่างดาวทะเลปุ่มใหญ่Protoreaster nodosus (AS2) ปริมาณค่าเฉลี่ย 52.46% ไขมันพบสูงสุดในตัวอย่างดาว Astropecten polyacanthus (GS2) (1.95%) โปรตีนพบสูงสุดในดาวทะเลสีน้ำเงิน Linckia laevigata (AS4) (20.77%) ส่วนในปลิงทะเล ปริมาณเถ้า พบสูงสุดในปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้สีเขียว Colochirus quadrangularis Troschel (GSC4) ปริมาณค่าเฉลี่ย 45.75% ไขมันพบสูงสุดในตัวอย่าง C. quadrangularis Troschel (GSC4) (9.63%) ส่วนปริมาณโปรตีนพบสูงสุดในปลิงทะเลสีดำHolothuria (Mertensiothuria) leucospilota GSC2 (42.94%) ชนิดและปริมาณกรดไขมันในดาวทะเล พบกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (SFAs), ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFAs) และชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) และกรดไขมันจำเป็น C18:2n6, C18:3n6, C20:4n6 และ C20:5n3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกรดไขมันชนิด SFAs พบ สูงสุดในดาวทะเลสีทอง Linckia guildingi Gray (AS5) (57.51%TFA dry wt.), MUFAs พบสูงสุด ในตัวอย่าง AS 5 เช่นกัน (10.85%TFA dry wt.) ส่วน PUFAs พบสูงสุดในดาวทะเลปุ่มใหญ่ Protoreaster nodosus (AS2) (19.68%TFA) กรดไขมันจำเป็นที่พบในปริมาณสูง ได้แก่ ARA (C20:4n6) ในปริมาณ 14.51%TFA; 423.82 mg/ g dry wt. ในตัวอย่างดาวแสงอาทิตย์ L. maculata (GS3) กรดไขมัน EPA พบปริมาณสูงสุด 9.48%TFA; 422.87mg/ g dry wt. ในตัวอย่างดาวทราย A. polyacanthus (GS2) ปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น Glutamic, Glycine, Proline, Alanine, Arginine พบในดาวทะเลสีน้ำเงิน Linckia laevigata (AS4) สูงกว่าตัวอย่าง ชนิดอื่น ๆ ในตัวอย่างปลิงทะเลพบกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (SFAs), ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFAs) และชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) และกรดไขมันจำเป็น C20:4n6 และ C20:5n3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกรดไขมัน SFAs พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้สีเขียว (GSC4) ในปริมาณ 26.95%TFA dry wt., MUFAs พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้ สีชมพูเหลือง (GSC3) ในปริมาณ 22.25%TFA dry wt. ส่วน PUFAs พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงทะเลสีดำ (GSC2) ในปริมาณ 24.27%TFA โดย C20:4n6 พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงหินหนาม (GSC1) (20.11%; 179.45 mg/ g dry wt.) และ C20:5n3 พบสูงสุดในตัวอย่าง GSC4 (8.85%; 306.72 mg/ g dry wt.)th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกุ้งตัวตลกth_TH
dc.subjectวัตถุดิบอาหารth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectอาหารสัตว์th_TH
dc.subjectแอคไคโนเดิร์มth_TH
dc.titleคุณค่าอาหารในสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม: วัตถุดิบอาหารสำหรับกุ้งตัวตลกth_TH
dc.title.alternativeThe Nutrition in Marine Echinodermata: Raw material for Harlequin shrimpth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailpiyawan@buu.ac.th
dc.author.emailjarunan@buu.ac.th
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeIn the wild, marine echinoderms are natural prey of harlequin shrimp (Hymenocera picta, Dana 1852). In present study, the nutrient composition of ten species of sea star and four species of sea cucumber were investigated. The study found significant differences (p<0.05) in the protein, lipid and ash content between the species examined. Of the sea stars examined, the highest content of ash was in the Protoreaster nodosus (AS2) (52.46%), highest lipid (1.95%) in the Astropecten polyacanthus (GS2) and the greatest protein (20.77%) content in the blue seastar, Linckia laevigata Linnaeus, 1758. Among the sea cucumbers, the Colochirus quadrangularis Troschel, 1843 had the highest ash (45.75%) and lipid (9.63%) content, while Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt, 1835) had the highest amount of protein (42.94%). There were also significant differences (p<0.05) in fatty acid (FA) profiles of the 10 sea stars species, notably in their total saturated FA (SFA), total monosaturated FA (MUFA) and total polyunsaturated FA (PUFA) contents, and also in their concentrations of the essential FAs linoleic acid (C18:2n6, LA), linolenic acid (C18:3n6, LNA), arachicdonic acid (C20:4n6, ARA) and eicosapentaenoic acid (C20:5n3, EPA). Linckia guildingi Gray contained high quantities of both SFA (57.51%) and MUFA (10.85%), while Protoreaster nodosus Linnaeus, 1758 contained the highest percentage of PUFAs (19.68%). The sea star L. maculata contained high amounts of ARA (14.51%; 423.82 mg/ g dry wt.) while A. polyacanthuscontained high levels of EPA (9.48%; 422.87mg/ g dry wt.). The highest amount of amino acid; Glutamic, Glycine, Proline, Alanine and Arginine was found in Linckia laevigata (AS4. Among the sea cucumber species that were analysed, C. quadrangularis Troschel, 1843 contained the highest level of SFAs at approximately 26.95%. Cercodemas anceps (Selenka, 1867) had the highest content of MUFAs (ca. 22.25%) and Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt, 1835) had the highest content of PUFAs at 24.27%, Stichopus horrens had high levels of ARA (20.11%; 179.45 mg/ g dry wt.) while specimens of C. quadrangularis contained high levels of EPA (ca. 8.85%; 306.72 mg/ g dry)en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_050.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น