กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2032
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอุมาพร ทาไธสง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2032
dc.description.abstractเชื้อ Cryptosporidium spp. และ Enterocytozoon bieneusi เป็นโปรโตซัวปรสิตฉวยโอกาสที่ทำให้ เกิดโรคอุจจาระร่วงที่รุนแรงในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ HIV เชื้อทั้งสองชนิดนี้พบได้ทั้งคนและสัตว์หลายชนิด เชื่อว่าการติดต่อสามารถเกิดขึ้นได้ทาง fecal-oral route เหมือนกับโปรโตซัวชนิดอื่น ๆ ในลำไส้ และมีรายงานว่าสัตว์ เป็นรังโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในคน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาความชุกของเชื้อ Cryptosporidium spp. และ E. bieneusi ในสุกรด้วยเทคนิค nested-PCR ในการเพิ่มจำนวนยีน small subunit (SSU) rRNA และทำการจำแนกจีโนไทป /สปเชียของเชื้อ Cryptosporidium spp. ด้วยวิธี Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ของยีน SSU rRNA โดยการศึกษานี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างมูลสุกร จำนวน 245 ตัว จากฟาร์ม จำนวน 11 ฟาร์ม ในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการทดลองพบความชุกของเชื้อ Cryptosporidium spp. และ E. bieneusi เท'ากับ 20.8% (51/245 ตัวอย่าง) และ 15.1% (37/245 ตัวอย่าง) ตามลำดับ เชื้อ Cryptosporidium spp. ที่พบในสุกร เป็นเชื้อ Cryptosporidium spp. pig genotype II 82.4% (42/51 ตัวอย'าง) และ Cryptosporiกium suis 17.6% (9/51 ตัวอย่าง) การศึกษานี้เป็นรายงานแรกของการจำแนกจีโนไทป/สปเชียของเชื้อ Cryptosporidium spp. ด้วยวิธีทางอณูชีวโมเลกุลในสุกรในประเทศไทย ซึ่งสุกรอาจเป็นรังโรคของการติดเชื้อดังกล่าวในคนth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectสุกร - - การเลี้ยง - ชลบุรีth_TH
dc.titleการจำแนกจีโนไทป์/สปีชีย์ทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Enterocytozoon bieneusi และ Cryptosporidium spp. ในสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeMolecular characterization of genotype/ species of Enterocytozoon bieneusi and Cryptosporidium spp. from pig in Chon buri province, Thailanden
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailumaporn@buu.ac.th
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeCryptosporidium spp. and Enterocytozoon bieneusi are an important opportunistic protozoa parasite causing the severe diarrheal diseases in immunocompromised individuals especially HIV-infected patients. These two protozoa infections appear in both human and animals.Transmission of the protozoa believed to be the same as for other intestinal protozoa i.e. fecal oral route. It has been reported that animals may be a potential source of infection for human. This study were aimed to determine the prevalence of Cryptosporidium spp. and E. bieneusi in pig by nested-PCR of small subunit (SSU) rRNA gene and to identify genotype/species of Cryptosporidium by Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) of SSU rRNA gene. A total of 245 fecal samples from pig in 11 farms, Chonburi province were enrolled in this study. The results showed that the prevalence of Cryptosporidium spp. and E. bieneusi infection in pig were 20.8% (51/245 samples) and 15.1% (37/245 samples), respectively. Among 51 Cryptosporidium spp. isolates, Cryptosporidium spp. pig genotype II and Cryptosporidium suis were detected in 82.4% (42/51 samples) and 17.6% (9/51 samples). This is the first report of genetic identification of Cryptosporidium genotype/species in pig in Thailand. Pig may be a potential source of human infectionen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_044.pdf1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น