กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2025
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเอกยศ มานะสมth
dc.contributor.authorปนัดดา จูเภาส์th
dc.contributor.authorระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรีth
dc.contributor.authorโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2025
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในะดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (Internal Quality Assurance: IQA) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา นิสิตรหัส 54 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้เเก่ แบบสอบถามจำนวน และเเบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการดำเนินการเเละผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และจากการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์ พบว่า หลักสูตรมีความเหมะสมในระดับมาก (M=4.28, S.D. =0.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.21, S.D.=0.49) ด้านปัจจัยนำเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.47, S.D.=0.32) ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.05, S.D.=0.33) และด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.40, S.D.=0.44)th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการประเมินหลักสูตรth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectสาชาการศึกษาth_TH
dc.subjectสุขศึกษา - - การศึกษาและการสอนth_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.titleการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeAn evaluation of the bachelor of education program (5 years) in health education and physical education teaching (revised A.D.2011), Faculty of Education, Burapha Universityen
dc.typeResearch
dc.author.emailเกษมสันต์ พานิชเจริญth
dc.author.emailเชิดชัย ชาญสมุทรth
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to evaluate the Bacherlor of Education Program (5 Years Curriclum) in Health Education and Physical Education Teaching (Revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University according to Thai Qualification Framework (TQF), Internal Quality Assurance (IQA) and CIPP model (Context, Input, Process, and Product). The sample of this research were curriculum experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students, mentors and school administrators and there are 167 of them in total. The result showed that the curriculum met all indicators indicated in Thai Qualification Framework and Internal Quality Assurance. Moreover, the overall program was at hing level of suitability (M=4.28, S.D.=0.40). In terms of the context, it was at high level of suitability (M=4.21, S.D.=0.49). The input was at high level of suitability (M=4.47, S.D.=0.32). The process was at high level of suitability (M=4.05, S.D. =0.33) and the product was at high level of suitabilty (M=4.40, S.D.=0.44)en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น