กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2025
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the bachelor of education program (5 years) in health education and physical education teaching (revised A.D.2011), Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกยศ มานะสม
ปนัดดา จูเภาส์
ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ - - หลักสูตร
สาชาการศึกษา
สุขศึกษา - - การศึกษาและการสอน
หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในะดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (Internal Quality Assurance: IQA) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา นิสิตรหัส 54 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้เเก่ แบบสอบถามจำนวน และเเบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการดำเนินการเเละผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และจากการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์ พบว่า หลักสูตรมีความเหมะสมในระดับมาก (M=4.28, S.D. =0.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.21, S.D.=0.49) ด้านปัจจัยนำเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.47, S.D.=0.32) ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.05, S.D.=0.33) และด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.40, S.D.=0.44)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2025
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น