กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2021
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting the success of school administration based on ASEAN community under the basis education commission in the eastern
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อนันต์นาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา
ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ประชาคมอาเซียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในการนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพการบริหารสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 2) คุณลักษณะด้านความรู้ของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 3) คุณลักษณะด้านทักษะกระบวนการของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 4) คุณลักษณะด้านเจตคติของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสำหรับแบบสอบถามเป็นครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก จำนวน 742 คน การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสนทนากลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกอาเซียน และแบบสัมภาษณ์สภาพ ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลโดยการใช้โปรแกรม :LISREL จากการสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. การสัมภาษณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มี 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน คุณลักษณะด้านความรู้ของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน คุณลักษณะด้านกระบวนการของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน คุณลักษณะด้านเจตคติของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2 ด้าน ได้แก่ สมรรนะของสถานศึกษา ประกอบด้วย ทิศทางของสถานศึกษา หลักสูตร โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครือข่าย และกระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และการปรับปรุง 2. ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยด้านสมรรถนะศึกษา และปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยด้านสมรรถนะของสถานศึกษา และปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานส่งผลทางตรงต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยปัจจัยด้านสมรรถนะของสถานศึกษาส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ได้ร้อยละ 93 4. ผลการตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก มีความเหมาะสมเป็นไปได้สามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคล้อง กับผลการวิจัย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2021
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น