กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2019
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorฉลอง ทับศรี
dc.contributor.authorอนงค์ วิเศษสุวรรณ์
dc.contributor.authorวทัญญู สุวรรณเศรษฐ
dc.contributor.authorอตินันทน์ สุขเขียว
dc.contributor.authorนาท นนทศักดิ์
dc.contributor.authorเฉลิมศรี จันทรทอง
dc.contributor.authorยุพา พงศบุตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:10:37Z
dc.date.available2019-03-25T09:10:37Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2019
dc.description.abstractการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ เป็นการวิจัยลักษณะ R2R ที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน กล่าวคือ ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปพร้อม ๆ กัน โดยมีจุดมั่งหมายในการประเมินสองประการคือ 1) ประเมินตัวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านความทันสมัย คุณค่าของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 2) การประเมินผลการใช้หลักสูตรในลักษณะของประสิทธภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) ได้แก่ ตัวนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม และการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ผลการประเมินตัวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับมาก ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตร ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก ควรจะได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะ ระบบการเชื่อมต่อ wifi ของคณะศึกษาศาสตร์ นิสิตปัจจุบันเสมอให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การจัดให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียน (assignment) ในลักษณะโครงงานย่อย ๆ ที่นำไปใช้ได้จริง รวมถึงข้อเสนอแนะในการยุบรวมรายวิชา และเพิ่มรายวิชา ในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร พบว่าหลักสูตร พ.ศ. 2554 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการประเมินหลักสูตรth_TH
dc.subjectการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th_TH
dc.title.alternativeThe evaluation of master of arts in human resource development programth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2559
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น