กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2019
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The evaluation of master of arts in human resource development program
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลอง ทับศรี
อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
อตินันทน์ สุขเขียว
นาท นนทศักดิ์
เฉลิมศรี จันทรทอง
ยุพา พงศบุตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ เป็นการวิจัยลักษณะ R2R ที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน กล่าวคือ ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปพร้อม ๆ กัน โดยมีจุดมั่งหมายในการประเมินสองประการคือ 1) ประเมินตัวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านความทันสมัย คุณค่าของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 2) การประเมินผลการใช้หลักสูตรในลักษณะของประสิทธภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) ได้แก่ ตัวนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม และการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ผลการประเมินตัวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับมาก ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตร ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก ควรจะได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะ ระบบการเชื่อมต่อ wifi ของคณะศึกษาศาสตร์ นิสิตปัจจุบันเสมอให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การจัดให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียน (assignment) ในลักษณะโครงงานย่อย ๆ ที่นำไปใช้ได้จริง รวมถึงข้อเสนอแนะในการยุบรวมรายวิชา และเพิ่มรายวิชา ในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร พบว่าหลักสูตร พ.ศ. 2554 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2019
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น