กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1980
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of fatty acid from virgin coconut oil against pathogenic microorganisms
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุมาพร ทาไธสง
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
สิริมา ชินสาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดไขมัน
น้ำมันมะพร้าว -- การใช้ประโยชน์
น้ำมันมะพร้าว -- การใช้รักษา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการทดสอบประสิทธิภาพของกรดไขมันที่แยกได้จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย จำนวน 6 ชนิด ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่ากรดไขมัน (ความเข้มข้น 50% v/v ปริมาตร 20 ไมโครลิตร) สามารถยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ATTCC 25923, Bacillus subtilis และ Bacillus cereus โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Inhibition zone เท่ากับ 10.67+-0.50, 9.00+-0.00 และ 8.33+-0.50 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อนำกรดไขมันมาทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุด (MIC) ต่อเชื่อทดสอบ ด้วยวิธี Agar dilution พบว่าค่า MIC ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ATTCC 25923, Bacillus subtilis และ Bacillus cereus เท่ากับ 0.04% v/v ส่วนค่า MIC ของกรดไขมันต่อ Escherichia coli, Salmonella spp. และ Shigella spp. เท่ากับ > 2.5% v/v
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1980
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น