กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1976
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุบัณฑิต นิ่มรัตน์
dc.contributor.authorวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:10:01Z
dc.date.available2019-03-25T09:10:01Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1976
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งแบบเทคโนโลยีดั้งเดิมและแบบกล่องโฟม ในปีที่ 1 เป็นการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรที่สกัดด้วยเอทานอล 2 ชนิด ได้แก่ สารสกัดใบมะรุม (Moringa oleifera L.) และสารสกัดจากเหง้าของ (Zingiber officinale Roscore) โดยเปรียบเทียบกับกับสารปฏิชีวนะผสมที่มีประสิทะิภาพ คือ Penicillin-streptomycin ในการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยแบบแช่แข็งด้วยเครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1) เติมสาร Dimethyl sulfoxide (DMSO) ความเข้มข้น 10% (v/v) (ชุดควบคุม) 2) เติมสารปฏิชีวนะ Penicillin-streptomycin ความเข้มข้น 0.1% 3) เติมสารสกัดใบมะรุมความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 4) เติมสารสกัดขิงความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากการศึกษาพบว่าสารสกัดใบมะรุมความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีศักยภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย เนื่องจากสามารถรักษาเปอร์เซ็นต์สเปิร์มที่มีชีวิตของกุ้งแชบ๊วยให้มีคุณภาพดีเยี่ยมตลอดการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 9 เดือน โดยมีคุณภาพไม่แตกต่างจากน้ำเชื้อที่เติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-streptomysin ความเข้มข้น 0.1% นอกจากนั้นยังสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฉทเทอโรโทรปทั้งหมดด้วยประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดการทดลองที่มีการเติมน้ำยาปฏิชีวนะ Penicillin-streptomycin ความเข้มข้น 0.1% หลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 9 เดือนth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกุ้งแชบ๊วยth_TH
dc.subjectน้ำเชื้อth_TH
dc.subjectสมุนไพรth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.titleการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งแบบเทคโนโลยีดั้งเดิมและแบบกล่องโฟมth_TH
dc.title.alternativeApplication of Thai medicinal plants for controlling human and aquatic animals pathogenic bacteria in Penaeus merguiensis spermatophores cryopreserved by conventional method and styrofoam boxen
dc.typeResearch
dc.author.emailsubunti@buu.ac.th
dc.author.emailverapong@buu.ac.th
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeThis research work entitle “Application of Thai medicinal plants for controlling human and aquatic animals pathogenic bacteria in Penaeus merguiensis spermatophores cryopreserved by conventional method and Styrofoam box” in the first year was to apply two types of ethanolic medicinal herb extracts: moringa (Moringa oleifera L.) and ginger rhizome (Zingiber officinale Roscoe) in comparison with efficacious antibiotic cocktalis (penicillin-streptomicin) for cryostorage of banana prawn spermatophore using automatic cayofreezer for 9 months. Experiment was divided into 4 treatments including addition of 1) dimethyl sulfoxide (10% (v/v) DMSO; as control), 2) penicillin-streptomycin (0.1%), 3) ethanolic-moring-leaf extract (0.1 mg/mL) and 4) ethanolic-ginger-rhizome extract (0.1 mg/mL). Results showed that ethanolic extract of moringa leaf was capable of suitably cryopreserving banana prawn spermatophore because of retaining percentage of sperm viability over 9 months of the experiment. Similar percentages of viable sperm in banana prawn spermatophore supplemented with either moringa-leaf extract or penicillin-streptomycin (0.1%) were observed throughout 9-months cryostorage. In addition, ethanolic moringa leaf extract showed not signicantly reduced total heterotrophic bacteria, compared to those in the experiments with the use of 0.1% penicillin-streptomycin cryostored banana prawn spermatophore for 9 monthsen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_102.pdf37.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น