กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1961
ชื่อเรื่อง: การทำนายค่าคุณภาพของน้ำบาดาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Prediction of groundwater quality in the east of Thailand with discriminant analysis method
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จตุภัทร เมฆพายัพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพของน้ำบาดาล
น้ำบาดาล
วิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: ตัวอย่างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 316 บ่อ ในภาคตะวันออกของประเทศไทยถูกนำมาวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการอุปโภคและบริโภค ความเข้มข้นของพารามิเตอร์ทางเคมีที่แตกต่างกัน จำนวน 21 ตัวถูกนำมาวัดเพื่อทำนายและประเมินค่าคุณภาพของน้ำบาดาลด้วยวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และอัตราการจำแนกถูก ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ทีละขั้นตอนระบุได้ว่ามีพารามิเตอร์ที่สำคัญจำนวน 5 ตัว ได้แก่ แมงกานีส ทองแดง เหล็ก ฟลูออไรด์ และคาร์บอเนต ซึ่งสามารถใช้จำแนกความแตกต่างคุณภาพของน้ำบาดาลได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคุณภาพน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานและกลุ่มคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ตัวแบบดิสคริมิแนนต์ที่ได้ยังเป็นตัวแบบที่สามารถจำแนกกลุ่มคุณภาพของน้ำบาดาลได้ถูกต้องด้วยค่าอัตราการจำแนกถูกค่อนข้างสูง (78.80%) ส้าหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1961
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_086.pdf1.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น