กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1960
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of numerical simulation of solid oxide fuel cell fed biomass derived fuel
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สินีนาฏ ศรีมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: พลังงานชีวมวล
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เชื้อเพลิง
แบบจำลองเชิงตัวเลข
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เชื้อเพลิงชีวมวลมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งเป็นเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถใช้พลังงานได้หลากหลาย อีกทั้ง ในการทำการทดลองเกี่ยวกับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งนั้นมีทุนสูงมาก ดังนั้น แบบจำลองเชิงคณิตศาสตรืของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจึงมีความสำคัญมาก สมการควบคุมของแบบจำลองประกอบด้วย สมการ current balance, สมการ mass transport, สมการ Navier-Stoke และ สมการ Brinkman โดยการ fully coupled การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ปฏิกิริยาเคมีจากกระบวนการ gasifying process ทำให้พบว่า hydrogen mole fraction ในเซลล์เชื้อเพลิงจะต่างกันตามแต่กระบวนการทำให้ได้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มค่าของ hydrogen mass fraction ค่าของ average current density ที่แสดงในกราฟ polarization ไม่เพิ่มขึ้น แต่electrolyte curent density มีรูป แบบการกระจายตัวจากจุดกึ่งกลางของเซลล์เชื้อเพลิง อย่างไรก็ดีในการศึกษาต่อไปควรพัฒนาค่าของ hydrogen mole fraction ให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้ไม่เพียงแต่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งและ โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1960
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_079.pdf3.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น