กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1928
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลลินทรีย์ของสารบริสุทธิ์จากไคร้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chemical components and antimicrobial activity of pure compounds from Glochidion daltonii Kurz
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี เนื่องจำนงค์
วิสาตรี คงสุนทรเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การสกัด
ไคร้
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การแยกสารบริสุทธิ์จากส่วนสกัดเฮกเซนของรากไคร้ (Glochidion daltonii Kurz) ด้วยเทคนิค โครมาโทรกราฟี ได้สารบริสุทธิ์ 1 ชนิด เป็นผลึกรูปเข็มสีขาวมีจุดหลอมเหลว 166 -168 ºC พิสูจน์โครงสร้างโดยเทคนิค 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 และจากการเปรียบเทียบข้อมูลสเปคตรัมกับ สารอ้างอิงกลุ่ม triterpene พบว่าสารบริสุทธิ์ที่ได้ คือ Glochidone และจากการแยกสารบริสุทธิ์จากส่วนสกัดเฮกเซนของใบไคร้ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพบสารบริสุทธิ์ 1 ชนิดมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มี จุดหลอมเหลว 212-215ºC ทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย1H NMR, 13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 และเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัมกับสารอ้างอิงพบว่าสารบริสุทธิ์ที่ได้คือ Lupeol เมื่อนำมาทดสอบหาประสิทธิภาพของการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาส พบว่า Lupeol และ Glochidone สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางสายพันธุ์ที่นำมาศึกษา เมื่อนำมาศึกษาการออกฤทธิ์ร่วมของ Lupeol และ Glochidone กับยาเตตราซัยคลิน พบว่าให้ผลเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas aeruginosa สายพันธุ์ไม่ดื้อยา (FICI เท่ากับ 0.27 และ 0.26 ตามลำดับ) และพบการเสริมฤทธิ์กันบางส่วนเฉพาะกับ Lupeol กับยาเตตราซัยคลินในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ATCC25922 (FICI เท่ากับ 0.56) จุดเวลาที่ Lupeol และ Glochidone ร่วมกับยาเตตราซัยคลินจะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเพื่อยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa และ E. coli ATCC25922 ในเวลา 2-6 ชั่วโมง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1928
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_177.pdf3.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น