กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1927
ชื่อเรื่อง: การผลิตเครื่องประดับโมกุเม่กาเน่ด้วยโลหะแพลเลเดียมเงินสเตอร์ลง และทองแดง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mokume gane jewelry making by palladium, sterling silver and copper.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปริญญา ชินดุษฎีกุล
เมธินี จามกระโทก
พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: ทองแดง
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
อัญมณี
เครื่องประดับ
เงินสเตอร์ลิง
โลหะแพลเลเดียม
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: โมกุเม่กาเน่เป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับโดยใช้โลหะที่มีสีสันต่างกันมาเรียงกันเป็นชั้น ๆ และทำให้เกิดเป็นลวดลายที่มีลักษณะพิเศษ แผ่นโลหะแพลเลเดียม 500 (แพลเลเดียม 50%wt : เงิน 50%wt) แผ่นเงินสเตอร์ลิง (เงิน 96.5%wt: ทองแดง 3.5%wt) และแผ่นทองแดง ถูกเชื่อมติดกันเป็นแท่งโลหะด้วยกระบวนการแพร่โดยใช้อุณหภูมิ 750oC ระยะเวลา 5, 10 และ 15 ชั่วโมง ด้วยเตาไฟฟ้า ทำการเปรียบเทียบโดยใช้สภาวะบรรยากาศออกซิเดชั่นและรีดักชั่นเพื่อดูความแตกต่างระหว่างผิวรอยต่อของโลหะ รูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลิงและแผ่นทองแดงมีลักษณะเหมือนกันในทุกการทดลอง แต่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นโลหะแพลเลเดียม 500 และแผ่นเงินสเตอร์ลิง ที่อุณหภูมิ 750oC ในบรรยากาศแบบออกซิเดชั่นพบออกไซด์ทองแดงในเนื้อโลหะเงินสเตอร์ลิงมีลักษณะเป็นจุดสีดำซึ่งเป็นสาเหตุให้ความวาวของโลหะเงินสเตอร์ ลิงหายไป ความหนาของชั้นออกไซด์ทองแดงขึ้นกับระยะเวลาในการยืนอุณหภูมิ รูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสงในบริเวณรอยต่อระหว่างแพลเลเดียม 500 และทองแดงมีลักษณะเดียวกันในทุกการทดลอง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงให้เห็นลักษณะการแพร่ของโลหะที่บริเวณรอยต่อ การแพร่ของโลหะมากขึ้นเมื่อระยะเวลาในการยืนอุณหภูมิมากขึ้น ในขั้นตอนของการทำลวดลายบนแผ่นโลหะ การให้ความร้อนชิ้นงานก่อนการรีดมีความสำคัญมาก เนื่องจากชั้นของโลหะจะเกิดการแยกออกจากกันขณะที่ทำการรีดแม้ว่าจะเป็นชิ้นงานที่ใช้ระยะเวลาในการยืนอุณหภูมินานก็ตาม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1927
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_111.pdf6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น