กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1924
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the master of education program in curriculum and instruction (Revised A.D. 2011, faculty of education, Burapha University)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
มณเทียร ชมดอกไม้
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
จันทร์พร พรหมมาศ
สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์
สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา (An evaluation of the master of education program in curriculum and instruction (Revises a.d. 2011, faculty of education, Burapha University) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 8 คน มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง .ศ. 2554 จำนวน 25 คน ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้บัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 55 คน (แบบสอบถามได้ตอบรับกลับมาทั้งสิ้น 26 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผลการวิจัย 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.57) 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.26) 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยพื้นฐานผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.10) 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานห้องเรียน/ สื่อ/ อุปกรณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.88) 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.00) 6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.59) 7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลการเรียนรู้สำคัญของนิสิต หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.12) 8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลการเรียนรู้สำคัญของนิสิต หมวดวิชาชีพครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.05) 9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลการเรียนรู้สำคัญของนิสิต หมวดวิชาเอก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.10) 10. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลการเรียนรู้สำคัญของนิสิต หมวดวิชาเอกเลือก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.09) 11. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสมรรถภาพของนิสิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.94)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1924
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น