กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1911
ชื่อเรื่อง: การเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์ เพื่อศึกษาสมบัติการต้านมะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of synthetic triazoleglycosides for cholangiocarcinoma tumor growth inhibitor
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มะเร็งท่อน้ำดี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารสังเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma หรือ CCA) เป็นมะเร็งของเซลล์เยื่องบุท่อน้ำดี ค่อนข้างพบน้อยในโลกตะวันตก แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีในไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมีสูงมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมอนุพันธุ์ triazoleglycoside เพื่อศึกษาการต้านมะเร็งน้ำดี ได้โดยทำการสังเคราะห์สารด้วยวิธีใหม่โดยแบ่งงานเป็นสามส่วน ได้สารเป็นสามกลุ่มใหญ่โดยกลุ่มแรกได้สังเคราะห์สารอนุพันธุ์ triazolylethyl-2,3-unsaturated-O-glycosides จำนวน 17 อนุพันธ์ ด้วยวิธีการทำปฏิกิริยาสามชนิด คือ O-glycosylation azidation และ click reaction ในหม้อปฏิกิริยาเดียว สารในกลุ่มที่สอง คือ 2,3-unsaturated-glycosyl triazoles จำนวน 30 อนุพันธ์ ด้วยวิธีการทำปฏิกิริยาสองชนิด glycosylation และ click reaction ในหม้อทำปฏิกิริยาเดียวได้สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีคือ สาร 9a และ 9b และกลุ่มที่สาม คือสารอนุพันธุ์ 1,6-bis-triazole 2,3,4-tri-O-acetyl-D-galactopyranosyls จำนวน 31 อนุพันธ์ซึ่งมีหมู่ triazole สองหมู่บนวงน้ำตาลในตำแหน่งที่ C-1 และ C-6 โดยทำปฏิกิริยาทั้งหมดสี่ขั้นตอน ได้สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีคือ สาร 5ee
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1911
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_086.pdf8.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น