กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1909
ชื่อเรื่อง: การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mining high utility patterns with regular occurrence for customers’ behavior analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โกเมศ อัมพวัน
อรรถสิทธิ์ สรุฤกษ์
อนุชิต จิตพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: การทำเหมืองข้อมูล
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงเป็นหัวข้องานวิจัยหนึ่งภายใต้การทำเมืองข้อมูลที่น่าสนใจ การค้นหารูปแบบดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในแอพพลิเคชันต่างๆอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีกเพื่อทำการค้นหาเซตของสินค้าที่ถูกซื้อจากลูกค้า โดยเซตของสินค้าดังกล่าวจะเป็นรายการสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกซื้อร่วมกันที่จะให้ผลกำไรสูงหรือต้นทุนที่ต่ำเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงจะทำการพิจารณาเพียงแค่ค่าคุณประโยชน์ของรายการต่าง ๆ เท่านั้นที่ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจไม่เพียงพอต่อการสังเกตุ/ วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขการพิจารณารูปแบบโดยจะทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขของการปรากฏอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการพิจารณาค่าคุณประโยชน์ของรายการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดข้างต้น รูปแบบที่น่าสนใจจะเป็นรูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงและปรากฏขึ้นในชุดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในการค้นหารูปแบบใหม่ที่นำเสนอ ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ชื่อว่า HURI-UL ที่ซึ่งจะทำการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงครั้งเดียว และทำการประยุกต์ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับค่าคุณประโยชน์ที่หลงเหลือและค่าคุณประโยชน์แบบประมาณเพื่อช่วยลดทอนปริภูมิสถานะของการค้นหารูปแบบ นอกจากนั้นยังประยุกต์ใช้โครงสร้างลิสต์คุณประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าคุณประโยชน์และข้อมูลการปรากฏขึ้นของรูปแบบหนึ่ง ๆ โดยในการทดสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ เราจะสังเกตุได้ว่าขั้นตอนวิธีที่นำเสนอสามารถค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงและปรากฏอย่างสม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1909
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_087.pdf3.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น