กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1908
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งนภา แซ่เอ็งth
dc.contributor.authorอนันต์ อธิพรชัยth
dc.contributor.authorอุทัยวรรณ ศิริอ่อนth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:56Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:56Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1908
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ได้ทำการวางแผนและสังเคราะห์ชุดของสาร alkynyl และ propargyl-D-glycosides ชนิดใหม่ และตรวจสอบฤทธิ์การยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสาร alkynyl และ propargyl-D-glycosides ให้เป็นสารไวท์เทนนิ่งชนิดใหม่เพื่อให้ผิวขาว สารสังเคราะห์อนุพันธ์ alkynyl และ propargyl glycoside จานวน 20 ชนิดได้ถูกเตรียมขึ้นและศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase เพื่อความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างที่มีผลต่อฤทธิ์ จากผลการศึกษาเบื้องต้นของสารสังเคราะห์ต่อฤทธิ์การยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase โดยใช้สาร L-tyrosine เป็นซับสเตรทเปรียบเทียบกับ alpha-Arbutin และ Kojic acid พบว่า หมู่แทนที่อัลไคน์บน C-1 และ หมู่แทนที่บน C-6 มีผลต่อฤทธิ์ จากสารสังเคราะห์อนุพันธ์ alkynyl glycoside ทั้งหมดพบว่าสาร 6b (%tyrosinase inhibition = 97.054) แสดงฤทธิ์ดีกว่าสารอื่นและดีใกล้เคียงกับ kojic acid (%tyrosinase inhibition = 98.239) การค้นพบนี้อาจนาไปสู่สารไวท์เทนนิ่งเพื่อผิวขาวชนิดใหม่th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558en
dc.language.isoth
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectสารไวท์เทนนิ่งth_TH
dc.subjectเครื่องสำอางค์ผิวขาวth_TH
dc.titleการค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาวth_TH
dc.title.alternativeDiscovery and develop propargyl glycoside as a new class of skin-whitening agentsen
dc.typeResearch
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeA series of novel alkynyl and propargyl-D-glycosides bearing benzyl and acetyl groups were designed, synthesized and evaluated as a new class of mushroom tyrosinase inhibitors. The purpose of this investigation was to investigate the inhibitory effects on mushroom tyrosinase of synthetic alkynyl and propargyl-D-glycosides, with the aim of developing novel skin whitening agents. Twenty synthetic alkynyl and propargyl glycoside analogues were prepared and study for the tyrosinase inhibitory activity to understand the structure activity relationship. The preliminary screening results of our synthetic compounds on mushroom tyrosinase activity with L-tyrosine as a substrate compared with alpha-Arbutin and Kojic acid were studied. The results indicated that C-1 substituted alkyne and C-6 substituted moiety contributed to the inhibitory effects. Of all synthetic alkynyl glycoside analogs, compounds 6b (%tyrosinase inhibition = 97.054) exhibited the best activity over other compounds and demonstrated inhibitory potential on mushroom tyrosinase comparable to kojic acid (%tyrosinase inhibition = 98.239). These findings may lead to the discovery of new agent for skin-whiteningen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_088.pdf1.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น