กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1907
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์ bisindole-triazoles แบบง่ายเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Convenient synthesis of bisindole-triazoles for developing as anticancer agents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สารต้านมะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้ทำการวางแผนและสังเคราะห์สารอนุพันธ์ bisindole-triazoles ชนิดใหม่ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ในส่วนแรกของงาน ทีมวิจัยได้ศึกษาและตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการสังเคราะห์โดยเริ่มจากปฏิกิริยา Friedel-Craft alkylation ตามด้วย N-propargylation และ click reaction สามารถสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์จำนวน 15 ตัว คือ สารอนุพันธ์ 3,3'-(phenylmethylene)bis(1-(prop-2-ynyl)-1H-indole) triazoles 4 ใน %yield ที่ปานกลางถึงดี ในส่วนที่สองของงานได้ทำการสังเคราะห์อนุพันธ์ 3,3’-(4-chlorophenylmethylene)-bis-(1-(prop-2-ynyl)-1H-indole)triazole โดยทำผ่านสามขั้นตอนของปฏิกิริยาเคมีในหนึ่งหม้อปฏิกิริยา ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยา Friedel-Craft alkylation ตามด้วย N-propargylation และ click reaction สามารถสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ bisindole-triazoles จำนวน 14 ตัว ใน %yield ที่ปานกลางถึงดีมาก (17-99%) ด้วยวิธีในหนึ่งหม้อปฏิกิริยา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1907
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_090.pdf607.86 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น