กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1877
ชื่อเรื่อง: วินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Community diagnosis of elderly health in Saensuk Municipality Chon Buri
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มยุรี พิทักษ์ศิลป์
พวงทอง อินใจ
กาญจนา พิบูลย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แม้ว่าการก้าวเข้าสู่วัยชราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถทำให้ผู้สูงวัยกลายเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เนื่องจากการจัดการการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสะท้อน ให้เห็นถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดี การวิจัยเชิงปรากฏการณ์ถูกนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในเชิงลึกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สิบสองผู้เข้าร่วมอายุเกิน 60 ปีที่มีคะแนนในแบบประเมินระดับคุณภาพที่ดีของชีวิต โดย WHOQOL 26 รายการ ศึกษาผู้ที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองแสนสุขชลบุรี ประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับการสำรวจใน 3 ด้านดังนี้ 1) การดำเนินชีวิตของบุคคลและคติประจำใจในการดำเนินชีวิต 2) การจัดการสุขภาพของแต่ละบุคคลและ 3) การสนับสนุนประเด็นสำหรับการแก้ปัญหาแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หลังจากนั้นได้ทำการถ่ายทอดไปยังผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าทั้งหมดของผู้เข้าร่วมมีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวเอง มีความเพียงพอและให้ความเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมทางกายต่าง ๆ รวมถึงการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เช่น การออกกาลังกาย เดินไปซื้อของ, ทำงานอดิเรก, ทำอาหารหรือทำงานบ้านตามปกติ พวกเขายอมรับการเจ็บป่วยทางกายว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่ได้รับความเดือดร้อน พวกเขามีการจัดการความตึงเครียด มีความสมดุลทางการเงินลูกหลานชื่นชมและ มีความตระหนักในตนเอง ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนซึ่งกันและกันจากชุมชน ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางพุทธศาสนา ดังนั้นผู้สูงอายุมีความสุขที่พึ่งพาตัวเองได้ และความเข้าใจการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล ไม่เครียดและสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับคนอื่น ๆ ในสังคมรวมทั้งชื่นชมว่า ทุกคนรอบ ๆ คือเพื่อนบ้านที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดั่งเพื่อน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1877
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_017.pdf622.77 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น