กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1873
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: En Evaluation of the master of education program in science teaching (A.D. 2011)., Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
นพมณี เชื้อวัชรินทร์
กิตติมา พันธ์พฤกษา
ภัทรภร ไชยประเสริฐ
ศรัณย์ ภิบาลชนม์
สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินรูปแบบซิปป์
การประเมินหลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ร่วมกับการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (Internal Quality Assurance: IQA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิต นิสิต ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช้นกัน และผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกตัวบ่งชี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1873
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น