กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1868
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัฒนพร จตุรานนท์
แก้วตา เจริญสุข
จรรยา ชาญสมุทร
อภิญญา ชัยกุล
จิรนุช ขาวเมืองน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
การสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (Internal Quatity Assurance: IQA) ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา และนิสิตรหัส 54 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาาณ์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการดำเนินการและผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และจากการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.03, ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบาทมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.22, ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 0.71) ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65, ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 0.93) ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02, ค่าส่วนเบี่ยงเบน =0.68) และด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.24, ค่าส่วนเบียงเบน = 0.74)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1868
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น