กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1867
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the industrial technology education curriculum of the department of Education vocational and social development faculty of Education.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เมธี ธรรมวัฒนา
ไชยยันต์ ถาวระวรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินผล
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษา และพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความครอบคลุมของหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์ จำนวน 6 คน ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 69 คน นิสิต จำนวน 52 คน และผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามด้วยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. การปประเมินด้านบริบท พบว่าในด้านวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าในด้านความพร้อมของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน และความพร้อมของอาคารสถานที่ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป้นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของอาจารย์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่าในด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลและประเมินผลรายวิชา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป้นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห้นของกลุ่มอาจาย์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่าในด้านคุณลักษณะของนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 5. การประเมินคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1867
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น