กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1866
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์รายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The synthesis of project evaluation report in academic and society services by faculty of education in the year 2014
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล เนตรวิเชียร
เพ็ญนภา กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินโครงการ
การสังเคราะห์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556-ตุลาคม 2557 2) สังเคราะห์ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ จำนวน 45 โครงการ 45 โครงการ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ที่ดำเนินการโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 45 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโครงการโดยให้เลือกตอบ จำนวน 16 ข้อมูล ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการด้านบริการวิชาการของตนเอง ให้เลือกตอบตามความรู้สึกโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความรู้สึก 5 ระดับ คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 คือ แบบสอบถามปลายเปิด ลักษณะข้อคำถามเป็นการถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบริการ จำนวน 2 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินการประเมินผลโครงการ เป็นจำนวนร้อยละ 100 โครงการบริการวิชาการไม่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 76.90 และไม่บูรณาการกับโครงการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 30.80 โดยมีโครงการที่คาดว่าจะไม่ดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป คิดเป็นร้อยละ 76.90 ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการด้านบริการวิชาการตนเอง พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการวางแผนโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับ 4.69 และมีความพึงพอใจต่อการประเมินโครงการ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ 4.38
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1866
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น