กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1861
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Possibility study of using Indian march fleabane powder as food ingredient
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
สิริมา ชินสาร
นิสานารถ กระแสร์ชล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารผสมอาหาร
ใบขลู่
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการอออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเติมใบขลู่ผงที่พัฒนาได้ โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ไอศกรีม เค้ก และซาลาเปา คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยการพิจารณาจากด้านความเหมาะสมของภาพประกอบ ความเหมาะสมของตัวอักษร ความเหมาะสมของการใช้สี ความเหมาะสมของการวางจัดองค์ประกอบ ความสามารถในการรักษาผลิตภัณฑ์ และความสะดวกต่อการบรรจุและใช้สอย ผลการทดสอบผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์มากที่สุด คือ การใช้วัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร โดยพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบอยู่ในช่วง 55-95% สำหรับการวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ SWOT แล้ววางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย นำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่ชุมชนในรูปแบบการจัดการความรู้ผ่าน http://kst.buu.ac.th/wiki/
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1861
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_008.pdf3.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น