กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/186
ชื่อเรื่อง: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of desirable aharacteristics of students under the contemplative education concept : a case study in education and society course
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวุฒิ เพ็งพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา - - ปรัชญา
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
จิตตปัญญาศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาจากนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 32 คน โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การสังเกตอย่างมี ส่วนร่วม การจดบันทึก และรายงานการประเมินตนเองของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย 1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาทั้ง 8 กิจกรรม ซึ้งมีความสอดคล้องในเนื้อหาของรายวิชาทั้ง 8 บทเรียน สามารถนำกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญามาใช้ได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) การเขียนบันทึก (Journaling) และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self and Group Reflection) 2.ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 8 กิจกรรม พบว่า ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียน (พุทธิพิสัย) ผู้เรียนมีการปลี่ยนแปลงเจตคติในการเรียนรู้ (จิตรพิสัย) และผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะต่อการเรียนรู้ (ทักษะพิสัย) 3.ผู้เรียนมีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านโลกทัศน์ ด้านการตระหนักถึงคนรอบข้าง ด้านการตระหนักถึงสังคมและสึ่งแวดล้อม ด้านความรักความเมตตา และด้านนิยามความสุขในการเรียนรู้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/186
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น