กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1848
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศศิธร มั่นเจริญ
dc.contributor.authorปิยะพร ณ หนองคาย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:52Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:52Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1848
dc.description.abstractโครงการวิจัยนี้ได้การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโน ด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมระหว่างเฟอร์รัส/เฟอร์ริก (Fe(II) /Fe (III)) ด้วยอัตราส่วนจำนวนโมลเท่ากับ 1:2 โดยได้ศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อขนาดและรูปร่างของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่สังเคราะห์ได้ เช่น ชนิดของเบสที่ใช้ในปฏิกิริยา อัตราการหยดของสารละลายเบส อุณหภูมิในการสังเคราะห์ อัตราการหมุนกวนแท่ง แม่เหล็ก และค่าพีเอชของสารละลาย เป็นต้น และจากผลการศึกษาพบว่าสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) เป็นสารละลายเบสที่ให้อนุภาคแม่เหล็กนาโนมีรูปร่างเป็นทรงกลมมากกว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) อัตราการหยดของสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม คือ 15 มิลลิลิตรต่อนาที และสำหรับอุณหภูมิในการสังเคราะห์ อัตราการหมุนกวนแท่งแม่เหล็ก และค่าพีเอชของ สารละลายที่เหมาะสม คือ 50 องศาเซลเซียส 120 นาที และ 1,225 rpm ตามลำดับ นอกจากนี้ในโครงการวิจัยนี้ยังได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดปริมาณโครเมียม (Cr(VI)) ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จากผลการทดลองพบว่า ความยาวคลื่น 542 นาโนเมตร เป็นความยาวคลื่นที่ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ใช้ในการตรวจวัดโครเมียมในการทดลองนี้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก และความเข้มข้นของสารละลายฟีนิลคาร์บาไซด์ที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 5 นาที, 0.5 โมลาร์ และ 0.7 %w/v ตามลำดับth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectน้ำทิ้งth_TH
dc.subjectพอลิเมอร์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectโลหะth_TH
dc.titleการกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาค แม่เหล็กนาโน (Fe3O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์th_TH
dc.title.alternativeRemoval of toxic metals in laboratory wastewaters using polymer coated magnetic nanoparticles (Fe3O4)th_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2558
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น