กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/184
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งในประเทศไทยที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งมันสำปะหลัง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริโฉม ทุ่งเก้า
นิสา บุตรดา
ปุญญิศา วิจิตรศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จุลินทรีย์
แป้งมันสำปะหลัง
เอนไซม์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส กลูโคอะไมเลส หรือพูลลูลาเนสที่แยกได้จากแหล่งต่างๆในประเทศไทยพบแบคทีเรียที่ผลิตแอลฟาอะไมเลสที่คงตัวที่อุณหภูมิสูง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Bacillus subtilis สายพันธุ์ 1 และ B. licheniformis ซึ่งทนอุณหภูมิได้สูงถึง 80 องศาเซลเซียสได้ที่พีเอช 4.5-5.5 นอกจากนั้นยังคัดเลือกได้ Streptomyces sp. 2 และ Aspergillus sp.1 ที่ผลิตแอลฟาอะไมเลสที่ทนความร้อนได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือเอนไซม์จาก Streptomyces คงตัวที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสที่มีพีเอช 6.0 ส่วนเอนไซม์จาก Aspergillus คงตัวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสที่พีเอช 5.0-6.0 สำหรับกลูโคอะไมเลสนั้นพบว่าเอนไซม์จากรา Rhizopus oryzae TISTR 3165 และ Aspergillus 3-22 คงตัวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสที่พีเอช 4.5 แต่ไม่พบแบคทีเรียที่ผลิตพลูลูลาเนส
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/184
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น