กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1839
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorบุญรัตน์ ประทุมชาติ
dc.contributor.authorสกนธ์ แสงประดับ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:52Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:52Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1839
dc.description.abstractทำการทดลองเพื่อหาขนาดเม็ดอาหารที่เหมาะสมสำหรับปูม้า (Portunus pelagicus) อายุ 40 วัน น้ำหนัก 15.6±0.6 กรัม และปูม้าอายุ 100 วัน น้ำหนักตัว 82.5±0.9 กรัม ด้วยการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปท่อนกลม 3 ขนาด ได้แก่ ความยาว 1, 2.5 และ 4 มิลลิเมตร โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8, 1.5 และ 2 มิลลิเมตร ซึ่งใช้อาหารที่มีโปรตีน 40.32% สำหรับปูม้าอายุ 40 วัน และอาหารมีโปรตีน 30.15% ปูม้าอายุ 100 วัน เพื่อทำการตรวจสอบการเข้าหาอาหารของปูม้า ในถังไฟเบอร์กลาสกลมขนาด 200 ลิตร บรรจุน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ปริมาตร 100 ลิตร คำนวณอาหารให้ 20% ของน้ำหนักปูทดลองทั้งหมด ใส่อาหารในถาดและวางไว้ 2 จุดต่ออาหาร 1 ขนาด สลับกันรวม 6 จุดรอบบ่อ ที่น้ำหนักเท่ากัน บันทึกจำนวนปูม้าและระยะเวลาที่ใช้เข้าจับและกินอาหาร ระยะเวลาที่ปูม้ากินอาหาร ของช่วงทดสอบนาน 60 นาที และการทดสอบความน่ากินของอาหารกับปูม้า 2 ขนาด โดยนำปูม้าแต่ละตัวลงใส่ในถังไฟเบอร์กลาสกลมขนาด 50 ลิตร บรรจุน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ปริมาตร 30 ลิตร ให้อาหารทดสอบ 30% จากน้ำหนักปูม้า บันทึกอาหารทดลองที่เหลือหลังเวลาผ่านไป 120 นาที ทำการทดลอง 6 ซ้ำต่อหน่วยทดลอง ของทั้ง 2 การทดลอง จากการทดลองพบว่า จำนวนปูม้าที่เข้าหาและกินอาหาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่ปูม้าจับและกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปทั้ง 3 ขนาด ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ทั้งการทดลองกับปูม้าอายุ 40 วัน และ 100 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยที่ปูม้าครองกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปขนาด 1 และ 2.5 มิลลิเมตร นานกว่าการกินอาหารเม็ดขนาด 4 มิลลิเมตร (p<0.05) สำหรับปูม้าอายุ 40 วัน ตรงกันข้ามกับปูม้าอายุ 100 วัน ซึ่งจับและกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปขนาด 4 มิลลิเมตร นานที่สุด (20.4 ± 1.2 นาที) (p<0.05) อาหารที่เหลือน้อยที่สุด (p<0.05) พบที่ขนาด 1 มิลลิเมตร (10.5 ± 2.4%) สำหรับปูม้าอายุ 40 วัน ขณะที่ขนาด 4 มิลลิเมตร (6.5 ± 2.5%) สำหรับปูม้าอายุ 100 วันth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปูม้าth_TH
dc.subjectอาหารเม็ดth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีนth_TH
dc.title.alternativeDevelopment on pellet feed for blue swimming crab (Portunus pelagicus) culture in consideration of size and protein level in feeden
dc.typeResearchth_TH
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe optimal size of pellet feed for 40 days-old (15.6±0.6 g) and 100 days-old (82.5±0.9 g) crab (Portunus pelagicus) was investigated in this experiment. Three sizes of pellet in cylinder form as 1, 2.5 and 4 mm in length with 0.8, 1.5 and 2 mm in diameter respectively at 40.32% protein for 40 days-old crab and 30.15% for 100 days-old crab were used. The attractiveness test was operated in 200L circular fiberglass tank with 100 L of 30 ppt water. Three sizes of experimental feed with rations of 20% body weight of crab were applied in feeding tray. Two trays for each pellet size in total of six trays were alternately placed surrounding the experimental tank. Number of crab and starting time at capturing and eating feed and feeding period were recorded for 60 minutes. Palatability test for both sizes of crab, individual crab was held in 50L circular fiberglass tank with 30 L of 30 ppt water. Three size of experimental feed with rations of 30% body weight of crab were individually applied in each tank. The residual feed was checked at 120 minutes for feeding. Six replications for each treatment were designed for the experiments. The results found that number of crab and starting time at capturing and eating feed were not significant different (p>0.05) among the three pellet sizes which occurred in both 40 and 100 day-olds crabs. The longer feeding period of 40 day-old crab found in 1 and 2.5 mm pellet which was significantly longer (p<0.05) than that of 4 mm pellet. On the contrary the significant (p<0.05) longest feeding period (20.4 ± 1.2 min) was occurred in 4 mm pellet for 100 days-old crab. The least residual feed (p<0.05) was found in 1 mm pellet (10.5 ± 2.4%) for 40 days-old crab while 4 mm pellet (6.5 ± 2.5%) for 100 days-old crab.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2565_207.pdf950.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น