กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1839
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development on pellet feed for blue swimming crab (Portunus pelagicus) culture in consideration of size and protein level in feed
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สกนธ์ แสงประดับ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปูม้า
อาหารเม็ด
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการทดลองเพื่อหาขนาดเม็ดอาหารที่เหมาะสมสำหรับปูม้า (Portunus pelagicus) อายุ 40 วัน น้ำหนัก 15.6±0.6 กรัม และปูม้าอายุ 100 วัน น้ำหนักตัว 82.5±0.9 กรัม ด้วยการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปท่อนกลม 3 ขนาด ได้แก่ ความยาว 1, 2.5 และ 4 มิลลิเมตร โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8, 1.5 และ 2 มิลลิเมตร ซึ่งใช้อาหารที่มีโปรตีน 40.32% สำหรับปูม้าอายุ 40 วัน และอาหารมีโปรตีน 30.15% ปูม้าอายุ 100 วัน เพื่อทำการตรวจสอบการเข้าหาอาหารของปูม้า ในถังไฟเบอร์กลาสกลมขนาด 200 ลิตร บรรจุน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ปริมาตร 100 ลิตร คำนวณอาหารให้ 20% ของน้ำหนักปูทดลองทั้งหมด ใส่อาหารในถาดและวางไว้ 2 จุดต่ออาหาร 1 ขนาด สลับกันรวม 6 จุดรอบบ่อ ที่น้ำหนักเท่ากัน บันทึกจำนวนปูม้าและระยะเวลาที่ใช้เข้าจับและกินอาหาร ระยะเวลาที่ปูม้ากินอาหาร ของช่วงทดสอบนาน 60 นาที และการทดสอบความน่ากินของอาหารกับปูม้า 2 ขนาด โดยนำปูม้าแต่ละตัวลงใส่ในถังไฟเบอร์กลาสกลมขนาด 50 ลิตร บรรจุน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ปริมาตร 30 ลิตร ให้อาหารทดสอบ 30% จากน้ำหนักปูม้า บันทึกอาหารทดลองที่เหลือหลังเวลาผ่านไป 120 นาที ทำการทดลอง 6 ซ้ำต่อหน่วยทดลอง ของทั้ง 2 การทดลอง จากการทดลองพบว่า จำนวนปูม้าที่เข้าหาและกินอาหาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่ปูม้าจับและกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปทั้ง 3 ขนาด ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ทั้งการทดลองกับปูม้าอายุ 40 วัน และ 100 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยที่ปูม้าครองกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปขนาด 1 และ 2.5 มิลลิเมตร นานกว่าการกินอาหารเม็ดขนาด 4 มิลลิเมตร (p<0.05) สำหรับปูม้าอายุ 40 วัน ตรงกันข้ามกับปูม้าอายุ 100 วัน ซึ่งจับและกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปขนาด 4 มิลลิเมตร นานที่สุด (20.4 ± 1.2 นาที) (p<0.05) อาหารที่เหลือน้อยที่สุด (p<0.05) พบที่ขนาด 1 มิลลิเมตร (10.5 ± 2.4%) สำหรับปูม้าอายุ 40 วัน ขณะที่ขนาด 4 มิลลิเมตร (6.5 ± 2.5%) สำหรับปูม้าอายุ 100 วัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1839
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2565_207.pdf950.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น