กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1824
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสยาม ยิ้มศิริ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:51Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:51Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1824
dc.description.abstractการรบกวนต่อตัวอย่างดินระหว่างการเก็บตัวอย่างจากสนามจะทำให้ตัวอย่างดินให้ผลการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ต่ำลง เช่น ค่า strength หรือ modulus ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นผลทำให้การออกแบบและการก่อสร้างมีความสิ้นเปลืองมากขึ้น ดังนั้นตัวอย่างดินที่ใช้ทดสอบทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการจะต้องมีสภาพใกล้เคียงกับในสนามมากที่สุดโดยมีการรบกวนจากการเก็บตัวอย่างน้อยที่สุด Tanaka et al. (1996) ได้มีการแสดงว่าตัวอย่างคงสภาพของดินเหนียวอ่อนที่ได้จากกระบอกเก็บตัวอย่างแบบลูกสูบเป็นการเก็บตัวอย่างแบบกระบอกที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของการทำงานและค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มี การใช้กระบอกแบบลูกสูบอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและไม่มีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีนี้ อีกทั้งมาตรฐานของกระบอกแบบลูกสูบในประเทศอื่น (เช่น ASTM, JIS, BS) ก็มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นโครงการนี้ จึงทำการออกแบบและผลิตกระบอกเก็บตัวอย่างสำหรับการใช้กับดินเหนียวกรุงเทพฯและขั้นตอนการทำงานเจาะสำรวจดินในประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานของกระบอกเก็บตัวอย่างสำหรับประเทศไทยต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectดิน -- การสุ่มตัวอย่าง -- เครื่องมือและอุปกรณ์th_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.subjectดินเหนียว -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleการพัฒนากระบอกเก็บตัวอย่างดินที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวอย่างดินของดินเหนียวกรุงเทพฯth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of tube sampler for collecting soil specimen of Bangkok clayen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailysiam@buu.ac.th
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeSample disturbance during in-situ soil sampling deteriorates soil properties, i.e.decrease strength and modulus, which makes the design and construction become too conservative. Therefore, the soil specimen for laboratory testing must be in the state asclose as in the field with minimum sample disturbance. Tanaka et al. (1996) showed that undisturbed specimens from piston sampler is the best in terms of ease of operation andcost. However, the use of piston sampler is not popular in Thailand and there is no country standard for this sampler. Moreover, the standard for piston sampler of other countries (e.g. ASTM, JIS, BS) are different. Therefore, this research project aims to design and produce the sampler which suits for use with Bangkok Clay. The results of this research can giveprototype soil sampler and sampling operation which can be further developed as a standard procedure in the future.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_149.pdf2.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น