กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1823
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: study of nonlinearity of undrained stress-strain relationship of Bangkok clay
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ความเค้น-ความเครียด
ดินเหนียว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดแบบไม่เชิงเส้นของดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อหาค่าคุณสมบัติทางด้านโมดูลัสเฉือนที่ระดับความเครียดต่ำและเปรียบเทียบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนาม อีกทั้งยังศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ และทำการวิเคราะห์ตัวแปรสำหรับแบบจำลองพฤติกรรมต่างๆ การทดสอบดินทำโดยใช้เครื่องมือสามแกนและทดสอบแบบอัดตัวคายน้ำแบบเท่ากันทุกทิศทางและเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ (CIUC) This research studies the non-linear stress-strain behavior of Bangkok Clay to investigate the shear modulus at small strain and compare the values measured from laboratory and field tests. The non-linear stress-strain relationship in undrained condition is investigated and the soil parameters for constitutive models are analyzed. The soil specimens are tested by triaxial with isotropically consolidated undrained compression condition (CIUC).
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1823
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_062.pdf5.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น