กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1810
ชื่อเรื่อง: โครงการ การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การทดสอบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒพลัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of learning and occupation for the elderly: Validation of the learning model to enhance active ageing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล
ปณิตา วรรณพิรุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
ภาวะพฤฒพลัง
รูปแบบการเรียนรู้
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อ ส่งเสริมภาวะพฤฒพลัง โดยคัดสรรชุมชนวัดตาลล้อม ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ในการศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 35 คน เก็บข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อประเมินภาวะพฤฒพลังก่อนการเรียนรู้ และ หลังจากการเรียนรู้เป็นเวลา 1 และ 4 สัปดาห์ ตามลําดับ ทําการประเมินรับรองรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤฒพลังและด้านการศึกษา จํานวน 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิงในรูปของการวิเคราะห์การแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated measures ANOVA) ผลการทดสอบรูปแบบโดยการนําไปทดลองใช้พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของภาวะพฤฒพลัง หลังการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1 และ 4 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และผลการประเมินรับรองรูปแบบโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญพบระดับความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.76) และผู้ประเมินได้รับรองความเหมาะสมของการนํารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒพลังไปใช้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00 S.D. = 0.0) โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบโดยกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ไว้ด้วยเพื่อให้เกิด ความต่อเนื่องในการพัฒนาภาวะพฤฒพลัง ส่วนการนํารูปแบบไปใช้มีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 1) ควรคัด สรรชุมชนที่มีผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพสูง 2) ควรคัดสรรชุมชนที่มีแกนนําผู้สูงอายุ 3) ควรมีบุคลากรที่ ดําเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม เช่น นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และ 4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1810
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น