กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1806
ชื่อเรื่อง: การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The evaluation data of willingness to pay for preventing and correcting the erosion at the Saensuk municipality, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินมูลค่า
ความเต็มใจจ่าย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้เก็บรวบรวมข้อมุลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหาดวอนนภา ชุมชนบ้านแหลมแท่น ชุมชนบางแสน และชุมชนบางแสนบน เป็นชุมชนที่อยู่ติดชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวนครัวเรือน 445 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เป้นการสูญเสียที่ดินสิ่งปลูกสรา้ง ต้นไม้ รายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ สำหรับความต้องการให้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดมีความต้องการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดด้วยโครงสรา้งแข็ง และวิธีการเสริมทราย และความเต็มใจที่จะจ่ายในการแก้ไขและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยนำตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ราคาบิค และการศึกษา มาวิเคราะห์ในการเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ยประมาณ 253 บามต่อเดือน และการประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข ประมาณ 33,459,899 บาทต่อปี The evaluation data of willingness to pay for preventing and correcting the erosion at the Saensuk municipality, Chonburi Province, was collected from four sample communities which are WonNapa beach community, Ban Lamtaen community, Bangsean community and upper Bangsean community. These 445 households are located next to the Saensuk municipality beach. The study found that the impacts of coastal erosion on economy, society and environment cause the loss of land, buildings, trees, revenues and costs to fix the erosion. The local needed the strong structure and extra sand to amend the beach erosion problem. When socio-economic variables, including gender, age income Rubik price and education were taken into account, the average cost of this intention was 253 baht per month. As a result, The willingness evaluation to pay for preventing and correcting the erosion at the Saensak municipality was 33,549,899 bath per year.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1806
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น