กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/180
ชื่อเรื่อง: การเก็บรวบรวมแพลงก์ตอนพืชทะเลบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The collection of pure culture of Marine Phytoplankton on solid media
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธิดารัตน์ น้อยรักษา
อมรรัตน์ ชมรุ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แพลงค์ตอนพืช
แพลงค์ตอนพืชทะเล - - ไทย - - ชลบุรี
แพลงค์ตอนพืชทะเล
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การแยกแพลงก์ตอนพืชทะเล 30 ชนิด บริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยทำให้แพลงก์ตอนพืชบริสุทธิ์ 2 วิธี คือ การใช้สารปฏิชีวนะร่วมกันระหว่าง เพนิซิลลิน จี สเตรปโตมัยซิน ซัลเฟต และคลอแรมฟีนิคัล ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน และการปั่นให้ตกตะกอนร่วมกับสารปฏิชีวนะ พบว่าทั้ง 2 วิธี ไม่มีผลยับยั้งการปนเปื้อนของแบคทีเรียในแพลงก์ตอนดิวิชัน ไซยาโนไฟต้า และยังเป็นอันตรายต่อเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช ส่วนดิวิชันคลอโรไฟต้า และบาซิลลาริโอไฟต้า พบว่ามีการปนเปื้อนของแบคมีเรียจากการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการปั่นตกตะกอนร่วมกับสารปฏิชีวนะ มากกว่าการใช้สารปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/180
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น