กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1785
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทร์พร พรหมมาศ
dc.contributor.authorนพมณี เชื้อวัชรินทร์
dc.contributor.authorศาณิตา ต่ายเมือง
dc.contributor.authorสมศิริ สิงห์ลพ
dc.contributor.authorภคมน ทิพย์เนตร
dc.contributor.authorมันทนา เมฆิยานนท์
dc.contributor.authorภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
dc.contributor.authorวชิราภรณ์ ราชบุรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:41Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:41Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1785
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) พร้อมกับการประเมินควบคู่ไปกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification framework: TQF) และกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Internal Quality Assurance: IQA) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 96 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิต ครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลนิสิตและผู้บริหารสถานศึกษาในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติการสอน ผลวิจัยในภาพรวม พบว่าหลักสูตรดังกล่าว มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.20, S.D. = 0.19) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.21, S.D. = 0.09) 2. ด้านปัจจัยนำเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D. = 0.16) 3. ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.33) 4. ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.28, S.D. = 0.83) และจากการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework: TQF) และกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Internal Quality Assurance: IQA) พบว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในทุกตัวบ่งชี้th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการประเมินหลักสูตรth_TH
dc.subjectการศึกษา - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.th_TH
dc.title.alternativeAn evaluation of the bachelor of education program (5 year curriculum) in biology teaching (revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University.en
dc.typeงานวิจัย
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThis research aimed to evaluate the Bachelor of Education Program (5 Years Curriculum) in Biology Teaching (Revised A.D.2011), Faculty of Education, Burapha University using the CIPP model, Thai Qualification Framework (TQF), and Internal Quality Assurance (IQA). The population of 96 people who associated with the curriculum including curriculum experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students, mentors for teaching, and school administrators. It was found that the program was at high level of suitability (x ̅ = 4.20, S.D. = 0.19) The details are as follows. 1. The context was at high level of suitability (x ̅ = 4.21, S.D. = 0.09). 2. The input was at high level of suitability (x ̅ = 3.90, S.D. = 0.16) 3. The process was at high level of suitability (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.33) 4. The product was at high level of suitability (x ̅ = 4.28, S.D. = 0.83). It also passed Thai Qualification Framework: (TQF) standard and the Internal Quality Assurance (IQA) standard that set in all indicators.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น