กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1785
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the bachelor of education program (5 year curriculum) in biology teaching (revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพมณี เชื้อวัชรินทร์
จันทร์พร พรหมมาศ
สมศิริ สิงห์ลพ
ภคมน ทิพย์เนตร
มันทนา เมฆิยานนท์
ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
วชิราภรณ์ ราชบุรี
ศาณิตา ต่ายเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
การศึกษา - - หลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) พร้อมกับการประเมินควบคู่ไปกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification framework: TQF) และกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Internal Quality Assurance: IQA) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 96 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิต ครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลนิสิตและผู้บริหารสถานศึกษาในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติการสอน ผลวิจัยในภาพรวม พบว่าหลักสูตรดังกล่าว มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.20, S.D. = 0.19) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.21, S.D. = 0.09) 2. ด้านปัจจัยนำเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D. = 0.16) 3. ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.33) 4. ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก (x ̅ = 4.28, S.D. = 0.83) และจากการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework: TQF) และกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Internal Quality Assurance: IQA) พบว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในทุกตัวบ่งชี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1785
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น