กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1782
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The research and development of internal quality assurance system for faculty of education Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุวรรณ ธรรมศิล
พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิจัยและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ และเพื่อทดลองใช้และประเมินระบบประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของคณะ มีนาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการประจำคณะ บุคลากรและคณาจารย์ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องจำนวน 30 คน ระยะที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบภายใน เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ สรุป ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 14 ข้อ (Mdn. ระหว่าง 4.21 – 4.69) ระดับมาก 1 ข้อ คือกลไกของระบบที่มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา (Mdn. = 4.20) โดยกิจกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพในคณะศึกษาศาสตร์มีคะแนนความเหมาะสมสูงสุด (Mdn. = 4.69) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 38 หลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จำนวน 38 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน จำนวน 32 หลักสูตร และไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 6 หลักสูตร โดยมีผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร เท่ากับ 66.04 คะแนน ดังนั้น ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะศึกษาศาสตร์ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.74 คะแนน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1782
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น