กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1780
ชื่อเรื่อง: การวิจัยพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The research and development of curriculum for Training the educational quality assessor:faculty of education burapha university,thailand and lao national university, lao people's democration republic
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงศ์เทพ จิระโร
จันทร์พร พรหมมาศ
วทัญญู วุฒิวรรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
คุณภาพการศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีวัถตุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ การพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในคณะ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณไตยประชาชนลาว สรุปผลวิจัย พบว่า หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ” คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา การวัด การ ประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญในการประกัน คุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ประเมิน ภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตร 36 ชั่วโมง (ทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน) ค่า Mdn และ IQR ความเหมาะสมตามความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 9 รายการ นอกจากนั้นมีความเหมาะสมระดับมาก ความเหมาะสมของโครงการประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านผู้รับการประเมิน ความคิดเห็น ต่อความพร้อม ด้านการเป็นผู้รับการ ประเมิน/ภาค/หลักสูตร โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) ค่า Mdn และ IQR ความ เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิทาง สปป.ลาว พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 11 รายการ นอกจากนั้นมีความเหมาะสมระดับมาก เปรียบเทียบ ค่า Mdn และ IQR ความเหมาะสมตามความคิด เห็นของผู้ทรงวุฒิทาง สปป.ลาว (มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว) กับไทย (มหาวิทยาลัยบูรพา) พบว่าความ คิดเห็นในประเด็นความเหมาะสมจำนวนทั้งหมด 18 กิจกรรมและกลไก ในองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยความคิดเห็นเหมือนกันจำนวน 10 กิจกรรม ต่างกัน 8 กิจกรรม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1780
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น